فارس، خاستگاه ایدئولوژیک هنر هخامنشی

به گزارش آسمان تو، در ساختار شکل گیری حکومت هخامنشیان، شهر انشان (انزان) به عنوان نخستین پایگاه سیاسی مورد استفاده واقع شد و در پی آن پاسارگاد در محدوده شمالی استان فارس به صورت رسمی جایگزین آن شد، در پاسارگاد شهری با مصالح بسیار ماندگارتر ازآنچه در اَنشان (مَلیان) تجربه شده بود بنا شد.

فارس، خاستگاه ایدئولوژیک هنر هخامنشی

میراث آریا: فرمانروایی واپسین ایلامی های حاکم در منطقه جنوب ایران در سده ششم هجری به سازمان حکومتی بزرگی تبدیل شده بود که ناگزیر از ایجاد بناهایی بزرگ و به کارگیری هنرمندانه ترین اسلوب های معماری روزگار خویش بود. در همین مرحله، کوروش دوم در شهر کُهن اَنشان ساختار مدیریتی به ارث برده بود که باید این نظام مدیریتی، در ساخت بزرگ ترین بناهای سنگی دوره باستان، پاسارگاد و سپس تخت جمشید تجلّی می یافت.

در مرحله دیگر، ساختار سازمان حکومتی ایجاب می کرد تا شکوه و عظمت در ساخت بناهای حکومتی همراه با بهترین تزئینات هنری و ساخت اشیای هنری به نمایش گذاشته شود.

همه این هنرها در محدوده جنوب و جنوب غربی سرزمینی که با نام بومی ایران می شناسیم در منطقه پارس در کنار دریایی به همین نام به عنوان خاستگاه این امپراتوری طی دو سده آفریده شد.

در همین منطقه فارس بیش از صدها کتیبه رسمی به خط میخی پارسی باستان در بناهای حکومتی این دوره به یادگار گذاشته شده است. با پی افکندن بناهای سلطنتی، پادشاهان این حکومت درصدد برآمدند تا علاوه بر بسط و توسعه ارضی سرزمین خود سند محکمی بر بنیان گذاری شالوده رسمی سرزمین پارس و محدوده قلمرویی خود در بنیان کاخ های خود برای روزگار آینده این سرزمین از سیم و زر به یادگار گذارند.

ساختار شهری پایتخت های این امپراتوری در منطقه فارس بر دو منطقه پارسه و پاسارگاد متکی بود که در یک محور شاقتصادی - جنوبی در یک بستر زیستی در محدوده ای به طول 70 کیلومتر شکل گرفته بود. بافت جغرافیای زیستی این محدوده در یک منظر فرهنگی واحد قابل تعریف است. در این محور فرهنگی، رودخانه سیوند از شمال به جنوب در جریان است. سرچشمه های این رود در منطقه پاسارگاد پس از جاری شدن در باغ های اطراف کاخ های سلطنتی پاسارگاد، از شهر پارسه در دشت پهناور تخت جمشید می گذشته و صدها هکتار از اراضی کشاورزی این شهر را آبیاری می کرده است. در محدوده اطراف همین رودخانه در این دشت، بیش از 34 محوطه دوره هخامنشی وجود دارد.

در بخش های مرکزی این رود و در حدفاصل دو منطقه شهری بزرگ دوره هخامنشی، آب این رود با هدایت از طریق آبراهه هایی برای استفاده های صنعتی گسترده این دو مرکز سیاسی، در درّه بلاغی بکار گرفته می شده است؛ بنابراین در یک مفهوم کارکردی می توان بستر زیستی یک رودخانه را در چشم انداز فرهنگی مهم ترین مراکز سیاسی یک حکومت در محدوده رسمی جغرافیایی فرهنگی آن حکومت تعریف و درک کرد. در این منطقه جغرافیایی که با نام پارس می شناسیم، در اطراف هسته مرکزی و رسمی فرهنگ، در محدوده ای به شعاع یک صد کیلومتر بیش از یک صد استقرار در ابعاد و کارکردهای مختلف شناسایی شده است.

جشن های نمادین سالیانه در مرکز بر توان مدیریتی و تدابیر شاهانه افزود و در مقابل، امنیت لازم برای مناطق گسترده تحت فرمانروایی فراهم شد.

تأمین امنیت لازم و تولید ثروت در محدوده امپراتوری منجر شد تا ارتش بزرگی از تمام مناطق فراهم شود و در همین فرآیند توسعه، بخش های ارضی سرزمینی وسیع در چارچوب یک حکومت منسجم سازمان دهی بیابند.

در تمام طول دوره فرآیند شکل گیری قلمرو جغرافیایی هخامنشیان، منطقه جنوب غرب ایران به عنوان مهم ترین بخش منحصربه فرد جامعه هخامنشیان باقی ماند و پایتخت های سیاسی، ایدئولوژیک و فرهنگی جامعه هخامنشی در این محدوده قرار داشت. منطقه ای که به دلایل ساختار طبیعی، هسته مرکزی حکومت های یکپارچه ایران باستان در این محدوده شکل گرفت و از این محل، قلمروی حکومتی خود را گسترش دادند.

وجود دریای پارس در سرتاسر محدوده جنوبی و بیابان های خشک عربستان هر دو مانع طبیعی بزرگی علیه هرگونه تهاجم به منطقه جنوب غرب ایران بودند. دو کویر بزرگ مرکزی در بخش های داخلی کشور ایران، به منطقه فارس و خوزستان اجازه می داد تا بتوانند سیستم های دفاعی خود را در بخش های حساس تر برگزینند.

بنابراین، مآمن امن سرزمین فارس و حاصلخیزی دشت های گسترده جنوب غرب ایران، این محدوده را به پناهگاهی امن برای شکل گیری و توسعه هسته های مرکزی ایران باستان تبدیل کرده بود. به این دلایل، فارس و خوزستان به عنوان خاستگاه سیاسی و قلب ایدئولوژیک حکومت های ایران باستان رسمیت یافت.

در سرتاسر گستره امپراتوری هخامنشی و در نقاط دوردست از مرکز این حکومت، ساتراپ ها و پایتخت های منطقه ای قرار داشت. تشکیلات سیاسی، اقتصادی، اداری هر ساتراپ به تبعیت از مرکز دارای همان ویژگی های شاهانه بود. ساتراپ ها، خراج سالیانه به حکومت مرکزی می پرداختند و در زمانی که شاه بزرگ به محدوده یک ساتراپی مسافرت می کرد، حاکم محلّی باید در مکانی مناسب با شأن شاهانه از او پذیرایی می کرد.

تمام پایتخت های ساتراپی ها با مرکز حکومت هخامنشی یعنی جنوب غرب ایران در ارتباط بودند و ملزم به ارسال گزارش های سالیانه به مرکز بودند.

به همین دلیل، شاهراه بزرگی در محدوده این حکومت تشکیل شده بود که پیک های تیزرو تمام اخبار بَلاد مختلف را به مرکز گزارش می کردند.

در سرتاسر این راه، ایستگاه هایی وجود داشت و بین هر دو ایستگاه یک روز فاصله بود. در ایستگاه های بین راه، آب و غذای مسافران و اسب های تازه نفس تأمین می شد. شبکه راه ها تحت کنترل بود و در نقاط استراتژیک و پرخطر سربازانی گماشته شده بود. پادشاهان هخامنشی، برای سنّت ها و عقاید مذهبی بومی هر منطقه احترام قائل بودند و ساختار جامعه خود را بر تنوع فکری و فرهنگی انسجام داده بودند.

امپراتوری هخامنشی حکومتی چندزبانه و چند فرهنگی بود. این امپراتوری تحت فرمانروایی پادشاهانی مقتدر اداره می شد و در چارچوب این اقتدار بود که زبان های محلّی، ساخت معابد و سنّت های مختلف در قلمرو وسیع هخامنشیان جریان داشت.

در این حوزه وسیع، مجموعه قوانینی وجود نداشت که در مورد تمام نقاط یکسان اجرا شود.

مفهوم قانون شاه نیز نه به ایدئولوژی سیاسی - مذهبی حکومت به نیروی اهورامزدا، این اقوام قانون مرا محترم شمردند و نه به تشکیلات قضایی مردم مناطق مختلف امپراتوری تعلق داشت (همان). بلکه در حوزه قضایی، مردم هر سرزمین در چارچوب حقوق و قوانین همان محل دادرسی می شدند و مفهوم محترم شمردن قانون شاه، در واقع احترام به ساختار مدیریتی حکومتی بود که به پشتوانه آن، اجرای حقوق قضایی محلی در مناطق مختلف و پای بندی به مقررات در سطوح مختلف ضمانت می شد.

بیش از 30 ایالت تحت قلمرو این امپراتوری، اگرچه از نظر فرهنگی با ناحیه فرهنگ رسمی در مرکز حکومت تا حدودی تفاوت داشتند امّا، با توسعه توان ارتباطی و ایجاد نُمادهای سمبلیک در خاستگاه ایدئولوژیک، حکومت تلاش می کرد تا جنبه های همگرایی و قرابت های فرهنگی برای انسجام ارضی و سیاسی در ساختار حکومتی خود پدید آورد. عینی ترین جنبه ها، بر وحدت، یگانگی و یکتاپرستی در پیوند دین و دنیا در خاستگاه ایدئولوژیک این مرکز در بنای تخت جمشید تجلی یافت و تنوّع و کثرت فرهنگ ها با حفظ آداب و رسوم و سُنن ملل مختلف در ساختار سیاسی، اداری نظام مدیریتی حکومت انسجام داده شد. تمام ساتراپی ها، اگرچه از نظر فرهنگی باهم متجانس نبودند اما از نظر کارکردی با هسته مرکزی در ارتباط مستقیم بودند و با دیگر ساتراپی ها در چارچوب ساختار رسمی و تضمین امنیت قوانین وضع شده در مرکز باهم ارتباط داشتند.

* گزارش از دکتر علیرضا عسکری چاوردی، مدیر پایگاه میراث دنیای منظر باستان شناسی ساسانی فارس (فیروزآباد و سروستان)

میراث آریا: فرمانروایی واپسین ایلامی های حاکم در منطقه جنوب ایران در سده ششم هجری به سازمان حکومتی بزرگی تبدیل شده بود که ناگزیر از ایجاد بناهایی بزرگ و به کارگیری هنرمندانه ترین اسلوب های معماری روزگار خویش بود. در همین مرحله، کوروش دوم در شهر کُهن اَنشان ساختار مدیریتی به ارث برده بود که باید این نظام مدیریتی، در ساخت بزرگ ترین بناهای سنگی دوره باستان، پاسارگاد و سپس تخت جمشید تجلّی می یافت.

در مرحله دیگر، ساختار سازمان حکومتی ایجاب می کرد تا شکوه و عظمت در ساخت بناهای حکومتی همراه با بهترین تزئینات هنری و ساخت اشیای هنری به نمایش گذاشته شود.

همه این هنرها در محدوده جنوب و جنوب غربی سرزمینی که با نام بومی ایران می شناسیم در منطقه پارس در کنار دریایی به همین نام به عنوان خاستگاه این امپراتوری طی دو سده آفریده شد.

در همین منطقه فارس بیش از صدها کتیبه رسمی به خط میخی پارسی باستان در بناهای حکومتی این دوره به یادگار گذاشته شده است. با پی افکندن بناهای سلطنتی، پادشاهان این حکومت درصدد برآمدند تا علاوه بر بسط و توسعه ارضی سرزمین خود سند محکمی بر بنیان گذاری شالوده رسمی سرزمین پارس و محدوده قلمرویی خود در بنیان کاخ های خود برای روزگار آینده این سرزمین از سیم و زر به یادگار گذارند.

ساختار شهری پایتخت های این امپراتوری در منطقه فارس بر دو منطقه پارسه و پاسارگاد متکی بود که در یک محور شاقتصادی - جنوبی در یک بستر زیستی در محدوده ای به طول 70 کیلومتر شکل گرفته بود. بافت جغرافیای زیستی این محدوده در یک منظر فرهنگی واحد قابل تعریف است. در این محور فرهنگی، رودخانه سیوند از شمال به جنوب در جریان است. سرچشمه های این رود در منطقه پاسارگاد پس از جاری شدن در باغ های اطراف کاخ های سلطنتی پاسارگاد، از شهر پارسه در دشت پهناور تخت جمشید می گذشته و صدها هکتار از اراضی کشاورزی این شهر را آبیاری می کرده است. در محدوده اطراف همین رودخانه در این دشت، بیش از 34 محوطه دوره هخامنشی وجود دارد.

در بخش های مرکزی این رود و در حدفاصل دو منطقه شهری بزرگ دوره هخامنشی، آب این رود با هدایت از طریق آبراهه هایی برای استفاده های صنعتی گسترده این دو مرکز سیاسی، در درّه بلاغی بکار گرفته می شده است؛ بنابراین در یک مفهوم کارکردی می توان بستر زیستی یک رودخانه را در چشم انداز فرهنگی مهم ترین مراکز سیاسی یک حکومت در محدوده رسمی جغرافیایی فرهنگی آن حکومت تعریف و درک کرد. در این منطقه جغرافیایی که با نام پارس می شناسیم، در اطراف هسته مرکزی و رسمی فرهنگ، در محدوده ای به شعاع یک صد کیلومتر بیش از یک صد استقرار در ابعاد و کارکردهای مختلف شناسایی شده است.

جشن های نمادین سالیانه در مرکز بر توان مدیریتی و تدابیر شاهانه افزود و در مقابل، امنیت لازم برای مناطق گسترده تحت فرمانروایی فراهم شد.

تأمین امنیت لازم و تولید ثروت در محدوده امپراتوری منجر شد تا ارتش بزرگی از تمام مناطق فراهم شود و در همین فرآیند توسعه، بخش های ارضی سرزمینی وسیع در چارچوب یک حکومت منسجم سازمان دهی بیابند.

در تمام طول دوره فرآیند شکل گیری قلمرو جغرافیایی هخامنشیان، منطقه جنوب غرب ایران به عنوان مهم ترین بخش منحصربه فرد جامعه هخامنشیان باقی ماند و پایتخت های سیاسی، ایدئولوژیک و فرهنگی جامعه هخامنشی در این محدوده قرار داشت. منطقه ای که به دلایل ساختار طبیعی، هسته مرکزی حکومت های یکپارچه ایران باستان در این محدوده شکل گرفت و از این محل، قلمروی حکومتی خود را گسترش دادند.

وجود دریای پارس در سرتاسر محدوده جنوبی و بیابان های خشک عربستان هر دو مانع طبیعی بزرگی علیه هرگونه تهاجم به منطقه جنوب غرب ایران بودند. دو کویر بزرگ مرکزی در بخش های داخلی کشور ایران، به منطقه فارس و خوزستان اجازه می داد تا بتوانند سیستم های دفاعی خود را در بخش های حساس تر برگزینند.

بنابراین، مآمن امن سرزمین فارس و حاصلخیزی دشت های گسترده جنوب غرب ایران، این محدوده را به پناهگاهی امن برای شکل گیری و توسعه هسته های مرکزی ایران باستان تبدیل کرده بود. به این دلایل، فارس و خوزستان به عنوان خاستگاه سیاسی و قلب ایدئولوژیک حکومت های ایران باستان رسمیت یافت.

در سرتاسر گستره امپراتوری هخامنشی و در نقاط دوردست از مرکز این حکومت، ساتراپ ها و پایتخت های منطقه ای قرار داشت. تشکیلات سیاسی، اقتصادی، اداری هر ساتراپ به تبعیت از مرکز دارای همان ویژگی های شاهانه بود. ساتراپ ها، خراج سالیانه به حکومت مرکزی می پرداختند و در زمانی که شاه بزرگ به محدوده یک ساتراپی مسافرت می کرد، حاکم محلّی باید در مکانی مناسب با شأن شاهانه از او پذیرایی می کرد.

تمام پایتخت های ساتراپی ها با مرکز حکومت هخامنشی یعنی جنوب غرب ایران در ارتباط بودند و ملزم به ارسال گزارش های سالیانه به مرکز بودند.

به همین دلیل، شاهراه بزرگی در محدوده این حکومت تشکیل شده بود که پیک های تیزرو تمام اخبار بَلاد مختلف را به مرکز گزارش می کردند.

در سرتاسر این راه، ایستگاه هایی وجود داشت و بین هر دو ایستگاه یک روز فاصله بود. در ایستگاه های بین راه، آب و غذای مسافران و اسب های تازه نفس تأمین می شد. شبکه راه ها تحت کنترل بود و در نقاط استراتژیک و پرخطر سربازانی گماشته شده بود. پادشاهان هخامنشی، برای سنّت ها و عقاید مذهبی بومی هر منطقه احترام قائل بودند و ساختار جامعه خود را بر تنوع فکری و فرهنگی انسجام داده بودند.

امپراتوری هخامنشی حکومتی چندزبانه و چند فرهنگی بود. این امپراتوری تحت فرمانروایی پادشاهانی مقتدر اداره می شد و در چارچوب این اقتدار بود که زبان های محلّی، ساخت معابد و سنّت های مختلف در قلمرو وسیع هخامنشیان جریان داشت.

در این حوزه وسیع، مجموعه قوانینی وجود نداشت که در مورد تمام نقاط یکسان اجرا شود.

مفهوم قانون شاه نیز نه به ایدئولوژی سیاسی - مذهبی حکومت به نیروی اهورامزدا، این اقوام قانون مرا محترم شمردند و نه به تشکیلات قضایی مردم مناطق مختلف امپراتوری تعلق داشت (همان). بلکه در حوزه قضایی، مردم هر سرزمین در چارچوب حقوق و قوانین همان محل دادرسی می شدند و مفهوم محترم شمردن قانون شاه، در واقع احترام به ساختار مدیریتی حکومتی بود که به پشتوانه آن، اجرای حقوق قضایی محلی در مناطق مختلف و پای بندی به مقررات در سطوح مختلف ضمانت می شد.

بیش از 30 ایالت تحت قلمرو این امپراتوری، اگرچه از نظر فرهنگی با ناحیه فرهنگ رسمی در مرکز حکومت تا حدودی تفاوت داشتند امّا، با توسعه توان ارتباطی و ایجاد نُمادهای سمبلیک در خاستگاه ایدئولوژیک، حکومت تلاش می کرد تا جنبه های همگرایی و قرابت های فرهنگی برای انسجام ارضی و سیاسی در ساختار حکومتی خود پدید آورد. عینی ترین جنبه ها، بر وحدت، یگانگی و یکتاپرستی در پیوند دین و دنیا در خاستگاه ایدئولوژیک این مرکز در بنای تخت جمشید تجلی یافت و تنوّع و کثرت فرهنگ ها با حفظ آداب و رسوم و سُنن ملل مختلف در ساختار سیاسی، اداری نظام مدیریتی حکومت انسجام داده شد. تمام ساتراپی ها، اگرچه از نظر فرهنگی باهم متجانس نبودند اما از نظر کارکردی با هسته مرکزی در ارتباط مستقیم بودند و با دیگر ساتراپی ها در چارچوب ساختار رسمی و تضمین امنیت قوانین وضع شده در مرکز باهم ارتباط داشتند.

* گزارش از دکتر علیرضا عسکری چاوردی، مدیر پایگاه میراث دنیای منظر باستان شناسی ساسانی فارس (فیروزآباد و سروستان)

منبع: توریسم آنلاین
انتشار: 13 دی 1399 بروزرسانی: 13 دی 1399 گردآورنده: asemaneto.ir شناسه مطلب: 1522

به "فارس، خاستگاه ایدئولوژیک هنر هخامنشی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "فارس، خاستگاه ایدئولوژیک هنر هخامنشی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید